top of page

בעלי התפקידים בשבט

 בעלי התפקידים בשבט מתחלקים לצוות הבוגר ולצוות צעיר.

הצוות הבוגר כולל את מרכז/ת השבט, השינשינים (ש"ש = שנת שירות), שהינם שליחים מישראל, ואת הדרג המתנדב (ראשי השבט וגזברית השבט, שהם הורים בשבט העושים את תפקידם בהתנדבות).

הצוות הצעיר כולל את המרכזות הצעירות, ראשי הגדודים (ראשג״דים), ומדריכות שכבת ט׳).

bottom of page